1 to 15 of 15 for:
Advanced Search
/ 1
Tiraz textile: shawl fragment
10th century
Country: Yemen
Tiraz textile: fragment of a shawl
10th century
Country: Yemen
Dagger with sheath
19th century AD
Country: Yemen
Sheath of dagger
19th century AD
Country: Yemen
vessel fragment (rim sherd)
17th-19th century AD
Country: Yemen
Cup fragment (rim-base sherd)
17th-20th Century AD
Country: Yemen
Cup fragment (base sherd)
17th-19th century AD
Country: Yemen
Vessel fragment (rim sherd)
17th-19th century AD
Country: Yemen
"Salad" ware vessel fragment (rim sherd)
Late 13th-14th century AD
Country: Yemen
Vessel fragment (body sherd)
16th-17th century AD
Country: Yemen
Vessel fragment (rim-base sherd)
17th-20th century AD
Country: Yemen
/ 1